O centru

Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC) vzniklo za účelem soustředění kapacit jednotlivých pracovišť výzkumných organizací a technologicky orientovaných firem na realizaci společné výzkumné agendy.
Zaměření centra kombinuje víceoborové výzkumné specializace (konstruování, mechanika, elektrotechnika, chemie, biologie, senzorika, materiálové inženýrství, virtuální navrhování apod.), které směřují ke třem vzájemně provázaným technologickým oblastem, jejichž uplatnění je zacíleno prioritně na strojírenskou výrobu pro 21. století.
Centrum se sestává z pracovišť šesti výzkumných organizací a osmnácti firem. Velikost odborného týmu centra je průměrně 60 úvazků a roční finanční výkony (rozpočtový rámec) téměř 132 mil. Kč.
V období 2019 - 2022 byl projekt TN01000071 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence. Více o programu NCK na webových stránkách TA ČR.
* Národním centrem kompetence (NCK či centrum) se rozumí soubor pracovišť jeho jednotlivých členů, vzniklých z již existujících center, jako např. Center kompetence (Technologické agentury ČR), Center excelence (Grantové agentury ČR), Center vzniklých v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a inovace a jiných již vybudovaných infrastruktur. Pracoviště společně přispívají realizováním výzkumných aktivit v účinné spolupráci k naplňování stanovených cílů a jsou podřízena společnému managementu. Pracoviště jednotlivých ustavujících členů z řad výzkumných organizací a podniků se zapojují prostřednictvím svých týmu pracovníků, infrastrukturou, existujícím know‐how, vlastními zdroji a integrovanými a/nebo komplementárními výzkumnými projekty. Národní centrum kompetence se soustředí prioritně na aplikovaný výzkum (průmyslový výzkum a experimentální vývoj nebo jejich kombinaci), intenzivně spolupracuje s aplikačním sektorem, vytváří poznatky s vysokým potenciálem pro přímé uplatnění v praxi a získává významnou část svých příjmů z komercializačních aktivit.

Výzkumné programy

Klíčovou oblastí pro průmysl 21. století se jeví, zejména v podmínkách České republiky, rozvoj technologií umožňujících výrobu chytrých komponent a systémů, které budou základem nových generací strojů a zařízení. Jedná se o komplexní součásti kombinující nové materiály, virtuální navrhování a prototypování s mechatronikou a řízením, a to včetně softwarových nástrojů.

Pokročilé materiály

Materiály a materiálový výzkum jsou základním předpokladem pro strojírenství 21. století.

Více

Aditivní technologie

Dynamický rozvoj aditivních technologií (AM) je v posledních deseti letech jedním z významných technologických témat zasahujících do celého spektra průmyslových odvětví.

Více

Mechatronika

Požadavek efektivní výroby a úspory přírodních zdrojů lze naplnit aplikovaným výzkumem a rozvojem nových technologií a jejich integrací do moderních strojů, zařízení a procesů.

Více

Cíle

Hlavním cílem ustanovení centra je rozvoj komplexního modelu účinné spolupráce pracovišť výzkumných organizací a inovativních firem za účelem rozvoje technologické kompetence v oblasti chytrých součástek a technologií.

Členové centra

Členové centra z řad výzkumných organizací a z řad technologicky orientovaných podniků

Rada centra

Rada centra určuje základní zaměření činnosti centra a dohlíží na jeho řádný výkon.

Výzkumné programy

Strojní inženýrství musí reagovat na potřebu zpracování těžkoobrobitelných a obtížně tvářitelných materiálů a výroby těžkých a velkých strojů či technologických celků se zvýšenou přesností a plně automatickým provozem a řízením.

Technologické kompetence

Výzkumné programy – Pokročilé materiály, Aditivní technologie, Mechatronika, chytré technologie a virtuální dvojčata

Spolupráce

Centrum předpokládá otevřenou spolupráci jak s výzkumnými organizacemi, tak dalšími technologicky orientovanými firmami.

Nahoru